Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for JPS Ejendomme

Denne privatlivspolitik gælder for alle selskaber under JPS Ejendomme. Selskaberne er hver for sig benævnt ”Selskab” eller ”Selskabet” og tilsammen ”Selskaber” eller ”Selskaberne”.

I privatlivspolitikken for JPS Ejendomme finder du oplysninger om, hvilke personoplysninger Selskaberne behandler om dig, hvorfor Selskaberne behandler personoplysninger, og hvad Selskaberne som dataansvarlige bruger personoplysningerne til.

 

1. Generelt

1.1. Denne privatlivspolitik er gældende for de personoplysninger, du giver et Selskab, og/eller som Selskabet indsamler om dig, når du er lejer hos eller leverandør til Selskabet.

Den er samtidig gældende for de personoplysninger, du giver et Selskab, og/eller som Selskabet indsamler om dig, når du søger job hos Selskabet eller besøger Selskabets hjemmesider og sociale medier.

2. Dataansvarlig

2.1. JPS Ejendomme er fællesbetegnelsen for en række Selskaber. Hvert Selskab er selvstændig dataansvarlig for den behandling af dine personoplysninger, som Selskabet foretager. Selskabernes juridiske oplysninger er følgende:

JPS Administration A/S
Thyrasgade 4
8260 Viby J
CVR-nr. 10 74 40 40

JPS Ejendomme A/S
Thyrasgade 4
8260 Viby J
CVR-nr.: 15 10 29 77

JPS Dania A/S
Thyrasgade 4
8260 Viby J
CVR-nr. 34 05 62 50

JPS Aros A/S
Thyrasgade 4
8260 Viby J
CVR-nr. 32 14 60 82

JPS Germa A/S
Thyrasgade 4
8260 Viby J
CVR-nr. 36 94 35 64

Selskaberne kan kontaktes via e-mail: kontakt@jpsejendomme.dk. Din henvendelse vil blive sendt videre til det relevante Selskab, hvis det er nødvendigt.

Ved et Selskabs udlejning af fast ejendom via Dansk Administrationscenter A/S har Selskabet fælles dataansvar med Dansk Administrationscenter A/S, blandt andet fordi Selskabet og Dansk Administrationscenter A/S begge har ret til at behandle dine personoplysninger og har bestemmende indflydelse på formålet med behandlingen.

2.2. Når et Selskab behandler personoplysninger, overholder Selskabet Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46 EF (databeskyttelsesforordningen) samt de til enhver tid gældende danske persondataretlige regler.

3. Behandling af personoplysninger

3.1. Hvis du er lejer

3.1.1. Er du lejer hos et Selskab, eller kontakter du et Selskab med henblik på at blive lejer, behandler Selskabet dine almindelige personoplysninger for at kunne opfylde lejeaftalen med dig og behandle din henvendelse.

Selskabet behandler efter omstændighederne dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, stilling og uddannelsesmæssige baggrund.  Desuden behandler Selskabet oplysninger relateret til tildeling af bolig og løbende administration af lejemålet, herunder lejlighedspræferencer, leje, særaftaler, forbrug, bankkonto, evt. betalingsmisligholdelse og udlæg i depositum, fraflytningsforhold, familiemæssige forhold i form af eksempelvis oplysninger om husstand, skilsmisse og samlivsophør samt oplysninger i klagesager, sager om overtrædelse af husregler og lignende.   

Er det nødvendigt for at Selskabet kan opfylde aftalen med dig, behandler Selskabet supplerende oplysninger indhentet hos tredjepart.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra f.

Selskabet behandler efter omstændighederne dit CPR-nr., når det er nødvendigt for entydig identifikation, og når det er påkrævet ved lov.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1.

Selskabet behandler efter omstændighederne oplysninger om strafbare forhold, som har betydning for dit lejeforhold.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt., da Selskabet har en legitim interesse i at kunne behandle oplysninger om strafbare forhold, som har betydning for dit lejemål. Behandlingen af strafbare forhold vil alene ske i det omfang, Selskabets berettigede interesse heri klart overstiger hensynet til dig.

Opsætning af tv-overvågning til kriminalitetsforebyggende formål vil ske i overensstemmelse med reglerne i tv-overvågningsloven. Det betyder blandt andet, at der vil blive skiltet på områder, hvor der er tv-overvågning, at optagelser opbevares i henhold til lovgivningen, og at tv-optagelserne kan blive videregivet til politiet.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 10, jf. artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 8, stk. 3, 2. pkt., da Selskabet har en legitim interesse i at forebygge kriminalitet og eventuelt behandle oplysninger om strafbare forhold.

Som udgangspunkt behandler Selskabet ikke følsomme personoplysninger om dig, medmindre lejeaftalen medfører særligt behov derfor. Det kan være et behov for at behandle helbredsoplysninger i forbindelse med særlige tilretninger af dit lejemål, oplysninger i forbindelse med modtagelse af tilskud/betaling af leje via serviceloven eller anden sociallovgivning.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra b, jf. artikel 6, stk. 1, litra b og litra c.

3.1.2. Tilmelder du dig JPS Ejendommes nyhedsbreve, behandler Selskaberne dine identitets- og kontaktoplysninger i form af navn, adresse og e-mailadresse for at administrere din tilmelding og sende nyhedsbreve til dig. Selskaberne har fælles dataansvar for JPS Ejendommes nyhedsbreve.  Selskaberne har adgang til samtlige oplysninger, som indsamles i forbindelse med din tilmelding til at modtage nyhedsbreve, og Selskaberne træffer i fællesskab beslutninger om indholdet af nyhedsbrevene.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke til at modtage nyhedsbreve tilbage ved at klikke på linket nederst i de nyhedsbreve, du modtager fra JPS Ejendomme, eller ved at skrive til kontakt@jpsejendomme.dk.

3.2. Hvis du er leverandør

3.2.1. Er du leverandør til et Selskab, behandler Selskabet dine almindelige personoplysninger for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig.

Selskabet behandler efter omstændighederne dine identitets-, kontakt- og professionelle oplysninger, herunder navn, e-mailadresse, telefonnummer, stilling, oplysninger om forretningsmæssig relation og sprogpræference. Desuden behandler Selskabet oplysninger om finansielle forhold, herunder valutapræference og betalingsoplysninger.

Er det nødvendigt for at Selskabet kan opfylde aftalen med dig, behandler Selskabet supplerende personoplysninger indhentet hos tredjepart.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

3.3. Hvis du søger job hos et Selskab

3.3.1. Hvis du søger job hos et Selskab, behandler Selskabet de personoplysninger, der fremgår af din ansøgning. Vi beder om, at du ikke sender Selskabet oplysninger om dit CPR-nr.

Retsgrundlaget for behandlingen er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, da Selskabet har en legitim interesse i at behandle de personoplysninger, der indgår i ansøgningen og ansøgningsprocessen.

3.4 Hvis du besøger JPS Ejendommes hjemmeside eller interagerer med JPS Ejendomme på sociale medier

3.4.1. Besøger du JPS Ejendommes hjemmeside, behandler Selskaberne forskellige personoplysninger om dig såsom din IP-adresse, sprogpræference og lokation. Selskaberne har fælles dataansvar for behandlingen af dine personoplysninger, og formålet med behandlingen er at optimere brugeroplevelsen og udarbejde statistik over besøg på JPS Ejendommes hjemmeside. Til dette bruger Selskaberne cookies. Du kan læse mere om JPS Ejendomme og tredjeparters brug af cookies på JPS Ejendommes hjemmeside i JPS Ejendommes cookiepolitik her.

Retsgrundlaget for behandlingen med henblik på at optimere brugeroplevelsen er interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Til brug for statistik behandles dine personoplysninger på grundlag af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, om samtykke. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, se JPS Ejendommes cookiepolitik.

3.4.2. JPS Ejendomme er ikke til stede på sociale medier.

3.5. Behandling til andet formål

3.5.1. Hvis et Selskab ønsker at behandle dine personoplysninger til andre formål end dem, de er indsamlet til, orienterer Selskabet dig derom forinden og anmoder om nødvendigt om dit samtykke. Selskabet vil dog altid indhente dit samtykke til behandling af dine personoplysninger med henblik på markedsføring.

4. Deling af dine personoplysninger

4.1. I det omfang det er nødvendigt, rimeligt og relevant, deler Selskabet dine personoplysninger med koncernforbundne selskaber og de leverandører og samarbejdspartnere, som bistår Selskabet med driften og dermed den ydelse, Selskabet leverer til dig. Det betyder, at Selskabet eksempelvis kan dele dine oplysninger med serviceleverandører, teknisk support og bank. Er modtageren databehandler, behandles personoplysningerne alene på Selskabets vegne og i overensstemmelse med Selskabets instruks.

4.2. Selskabet kan ligeledes videregive dine personoplysninger til andre tredjeparter, hvis Selskabet bliver pålagt det, eller det er en del af den ydelse, Selskabet leverer til dig. Det kan for eksempel være Skattestyrelsen og andre offentlige myndigheder.

5. Overførsel af personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS

5.1. I visse tilfælde overfører Selskabet dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Dette sker, når Selskabet gør brug af databehandlere i lande uden for EU/EØS. Sådanne overførsler vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, for eksempel ved anvendelse af EU Kommissionens standardkontrakter, på baggrund af EU Kommissionens tilstrækkelighedsafgørelser, eller på baggrund af modtagerens tilslutning til EU-US Data Privacy Framework.

6. Beskyttelse af personoplysninger

6.1. Dine personoplysninger opbevares sikkert under passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Selskabet opbevarer dine personoplysninger på computere med begrænset adgang, som er placerede i kontrollerede faciliteter, og Selskabets sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om personoplysninger håndteres forsvarligt og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Selskabet kan dog ikke garantere 100 procents sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en (begrænset) risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

6.2. Selskabet opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for de formål, hvortil personoplysningerne behandles. Selskabet har udarbejdet sletteprocedurer herfor.

7. Dine rettigheder

7.1. Du har følgende rettigheder i forhold til et Selskabs behandling af dine personoplysninger:

  • Du har ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, Selskabet behandler om dig. Hvis du beder om det, vil Selskabet slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, medmindre Selskabet kan fortsætte behandlingen på et andet lovligt grundlag.
  • Du har også ret til at modsætte dig Selskabets behandling af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Modsætter du dig behandlingen, eller ønsker du behandlingen begrænset, kan det få konsekvens for Selskabets mulighed for at behandle din henvendelse og indgå og opfylde en aftale med dig.
  • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig Selskabets behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
  • Hvis Selskabets behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af Selskabets behandling foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
  • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har givet til os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).

Bemærk venligst, at der i lovgivningen kan være fastsat betingelser eller begrænsninger i forhold til disse rettigheder.

7.2. Har du spørgsmål til JPS Ejendommes privatlivspolitik, måden et Selskab behandler dine personoplysninger på, eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder som beskrevet ovenfor over for et Selskab, kan du kontakte Selskabet på kontakt@jpsejendomme.dk .

For at Selskabet kan svare på din henvendelse, bedes du venligst give Selskabet tilstrækkelige oplysninger til, at Selskabet kan identificere dig, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse. Selskabet vil svare på din henvendelse hurtigst muligt.

7.3. Du kan indgive en klage vedrørende et Selskabs behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

8. Ændring af privatlivspolitikken

8.1. JPS Ejendomme forbeholder sig ret til løbende at opdatere og ændre privatlivspolitikken.

9. Senest opdateret

9.1. Denne privatlivspolitik er senest opdateret 9. april 2024.